• Loading stock data…

Mendus AB: Kommunik? fr?n extra bolagsst?mma i Mendus AB (publ) den 18 november 2022

Last Updated on November 18, 2022 by GlobeNewsWire

Vid extra bolagsst?mma i Mendus AB (publ), org. nr 556629-1786, (“Bolaget“) den 18 november 2022 fattades bland annat f?ljande beslut. F?r mer detaljerad information om inneh?llet i beslutet h?nvisas till kallelsen till den extra bolagsst?mman samt fullst?ndigt f?rslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillg?ngliga p? Bolagets hemsida, www.mendus.com.

Bemyndigande f?r styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Den extra bolagsst?mman beslutade om bemyndigande f?r styrelsen att under tiden intill n?sta ?rsst?mma, vid ett eller flera tillf?llen och med eller utan avvikelse fr?n aktie?garnas f?retr?desr?tt, fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med best?mmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Antalet aktier, eller teckningsoptioner eller konvertibler som ber?ttigar till teckning av aktier, som ska kunna emitteras ska uppg? till h?gst 20 procent av antalet registrerade aktier i Bolaget vid tidpunkten f?r styrelsens f?rsta beslut enligt bemyndigandet. Vid efterf?ljande beslut enligt bemyndigandet ska gr?nsen om 20 procent baseras p? (i) antalet aktier som nyemitterats med st?d av bemyndigandet, samt, avseende teckningsoptioner och konvertibler som emitterats med st?d av bemyndigandet, (ii) det antalet aktier som emitterats genom teckning av utgivna teckningsoptioner, och (iii) det antalet aktier som emitterats genom konvertering av utgivna konvertibler, under f?ruts?ttning att teckning/konvertering av s?dana teckningsoptioner/konvertibler har skett.

Bemyndigandet ers?tter det bemyndigande som ?rsst?mman den 10 maj 2022 fattade beslut om.

F?R MER INFORMATION V?NLIGEN KONTAKTA:

Christine Lind

Styrelseordf?rande

E-post: info@mendus.com

OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus f?r?ndrar behandlingen av cancer genom att fokusera p? tum?r?terfall och f?rb?ttra ?verlevnaden f?r cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar v?r o?vertr?ffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi f?r att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god s?kerhetsprofil. Mendus ?r baserat i Sverige och Nederl?nderna och handlas p? Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. https://www.mendus.com

Bilaga

221118_Mendus_EGM_Report_SWE
Print Friendly, PDF & Email
Spread the word

Reader Interactions

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Generated by Feedzy
%d