• Loading stock data…

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) meddelar att valberedningen inf?r ?rsst?mman 2023 bildats

Last Updated on November 4, 2022 by GlobeNewsWire

?rsst?mman 2022 beslutade att styrelsens ordf?rande ska sammankalla de tre till r?stetalet st?rsta aktie?garna i bolaget, vilka f?r utse varsin ledamot som tillsammans med styrelsens ordf?rande ska utg?ra valberedningen. Vid sammans?ttningen av valberedningen ska ?garf?rh?llandena per den 30 juni 2022 avg?ra vilka som ?r de till r?stetalet st?rsta aktie?garna. Ledamot utsedd av den till r?stetalet st?rsta aktie?garen i valberedningen vid denna tidpunkt ska vara valberedningens ordf?rande. Om n?gon av de tre st?rsta aktie?garna avst?r sin r?tt att utse ledamot till valberedningen ska n?sta aktie?gare i storleksordning beredas tillf?lle att utse ledamot till valberedningen.

Valberedningen inf?r ?rsst?mman 2023 har i enlighet med ?rsst?mmans beslut bildats. Valberedningen best?r av Per-Erik Andersson (valberedningens ordf?rande), utsedd av st?rsta aktie?garen Annwall & Rothschild Investments AB, Sebastian Jahreskog, som via direkt och indirekt ?gande ?r bolagets andra st?rsta aktie?gare, och Jannis Kitsakis, utsedd av tredje st?rsta aktie?garen Fj?rde AP-fonden. D?rut?ver ing?r Peter Rothschild i valberedningen i egenskap av styrelseordf?rande.

Aktie?gare som vill l?mna f?rslag till valberedningen ?r v?lkomna att kontakta valberedningens ordf?rande via e-post p? pea@pealaw.se, per telefon +46(0)70 537 9892 eller genom brev till:

Infant Bacterial Therapeutics ABAtt: ValberedningenBryggargatan 10111 21 Stockholm, Sweden

F?r mer information, v?nligen kontakta Maria Ekdahl, CFO

Email: maria.ekdahl@ibtherapeutics.com

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (“IBT”) ?r ett publikt bolag med s?te i Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas pa? Nasdaq Stockholm, Small Cap (IBT B).

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) ?r ett l?kemedelsf?retag med en produkt i klinisk utvecklingsfas III, vars vision ?r att utveckla l?kemedel som p?verkar sp?dbarns mikrobiom och d?rigenom kunna f?rebygga eller behandla s?llsynta sjukdomar som drabbar sp?dbarn. IBT ?r f?r n?rvarande inriktat p? att utveckla l?kemedelskandidaten IBP-9414. Ambitionen med IBP-9414 ?r att bli v?rldens f?rsta godk?nda probiotiska l?kemedel med m?ls?ttning att f?rhindra livshotande sp?dbarnssjukdomar inklusive NEC och sepsis genom att fr?mja en sund mag- och tarmutveckling hos f?r tidigt f?dda barn. IBP-9414 inneh?ller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket ?r en human bakteriestam som ?terfinns naturligt i br?stmj?lk. I portf?ljen finns ?ven ett ytterligare projekt, IBP-1016, f?r behandling av gastroschisis, en allvarlig och s?llsynt sjukdom som drabbar sp?dbarn. Genom utvecklingen av dessa l?kemedel har IBT m?jlighet att tillfredsst?lla medicinska behov d?r det idag inte finns n?gra tillg?ngliga behandlingar.

Bilaga

Valberedningen utsedd info?r a?rssta?mma 2023 IBT
Print Friendly, PDF & Email
Spread the word

Reader Interactions

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: