• Loading stock data…

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Del?rsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Last Updated on August 25, 2022 by GlobeNewsWire

VD kommenterar

V?rt utvecklingsprojekt IBP-9414 i klinisk fas III fortskrider v?l, och vi har sett en ?kning av rekryteringstakten. Vi har som jag tidigare n?mnt arbetat med ett flertal aktiviteter f?r att p?skynda genomf?randet av v?r studie. Det ?r speciellt tillfredsst?llande att vi ?ven ser att takten ?kar vid de Europeiska sjukhusen. Idag har vi rekryterat 1102 barn, s?ledes en bit ?ver h?lften av barnen som vi skall ing? i studien. Under sommarm?naderna har vi inkluderat ca 50 barn i m?naden och jag f?rv?ntar mig att vi rekryterar 600 barn totalt under 2022. Idag ?r studien ?ppen f?r de minsta barnen i kohort A (f?delsevikt mellan 500 gram till 749 gram) samt de lite st?rre barnen i kohort B (f?delsevikt fr?n 750 gram till 1000 gram). N?r vi rekryterat 1400 barn ?r planen, i enlighet med v?rt kliniska protokoll, att ?ppna kohort C (f?delsevikt fr?n 1001 gram till 1500 gram) f?r rekrytering vilket f?rv?ntas ?ka rekryteringstakten ytterligare. V?r f?rhoppning ?r s?lunda att kunna avsluta rekrytering av de 2158 planerade barnen under 2023. IBTs befintliga kassa ber?knas fortfarande vara tillr?cklig f?r att genomf?ra hela fas III studien som planerat.

Vad det g?ller det vetenskapliga kan jag rapportera att vi kontinuerligt granskar den s?kerhetsdata som vi erh?ller fr?n studien och kan summera att det som intr?ffar i studien ligger i linje med det f?rv?ntade utfallet. Vi har ?ven publicerat information som bel?gger hur f?rm?gan att ta upp n?ring ?r kopplat med kliniska observationer som l?karna g?r n?r de behandlar f?r tidigt f?dda barn “Correlating Sustained Feeding Tolerance (SFT) to adverse outcomes during randomized administration of L. reuteri for the prevention of necrotizing enterocolitis (NEC) and improved feeding tolerance in preterm infants: The CONNECTION TRIAL” under maj m?nad vid Pediatrics Academic Society (PAS) m?te i Colorado USA.

N?r det g?ller f?rberedelser inf?r lansering p?g?r f?rhandlingar f?r att s?kerst?lla produktionskapacitet av IBP-9414. Samtidigt fortskrider diskussioner med flera t?nkbara partners som visat intresse f?r r?tten att distribuera v?r produkt. Vi ?verv?ger nu vad som ?r l?ngsiktigt b?st f?r bolaget.

Under den f?rsta halvan av 2022 har vi tagit ytterligare ett steg f?r att f?rbereda f?retaget f?r framtiden. Vi har fokuserat p? den dokumentation som omfattar ESG (Environmental, Social and Governance) aspekter. Dokumentation som beskriver processer inom bolaget har genomlysts samt kompletterats d?r det funnits behov. N?r det interna ESG arbetet avslutades valde vi att ans?ka om medlemskap i FNs (F?renta Nationerna) Global Compact och den 9 maj 2022 erh?ll IBT medlemsstatus. NASDAQ har granskat v?rt initiativ att bli mer transparenta r?rande ESG och under rapportperioden har IBT erh?llit status som “NASDAQ ESG Transparency Partner”.

Vi ser fram emot att v?lkomna Maria Ekdahl som utsetts till ny Chief Financial Officer (CFO) som tilltr?der den 19 september 2022, och samtidigt tackar vi Michael Owens f?r gott samarbete under n?stan 10 ?r.

Avslutningsvis vill jag passa p? att tacka alla medarbetare och experter runt om v?rlden som med stort engagemang hj?lper oss komma n?rmare v?r vision genom utvecklandet av probiotiska l?kemedel, speciellt med IBP-9414 som kan komma att spela en mycket stor roll f?r de f?r tidigt f?dda barnen.

Stockholm den 25 augusti 2022

Staffan Stro?mberg

Verksta?llande direkto?r

Finansiell ?versikt f?r perioden

Del?rsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Andra kvartalet (apr-jun) 2022 Nettooms?ttning 0 tkr (0) R?relseresultat 1 758 tkr* (-29 164)Resultat per aktie f?re och efter utsp?dning 0,15 SEK (-2,60)Rapportperioden (jan-jun) 2022 Nettooms?ttning 0 tkr (0)R?relseresultat -17 305 tkr* (-28 712)Resultat per aktie f?re och efter utsp?dning -1,56 SEK (-2,56)

* I r?relseresultatet ing?r valutakurseffekter p? valutaplaceringar som avser att s?kra framtida utfl?den under det andra kvartalet uppg?ende till 19 979 tkr (-5 876) samt under rapportperioden uppg?ende till 26 231 tkr (6 237)

V?sentliga h?ndelser under andra kvartalet (apr-jun)

Vid ?rsst?mman 2022-05-04 avgick Robert Molander p? egen beg?ran ur styrelsen. Robert ?vergick samtidigt till en operationell roll som Chief Commercial Officer inom ledningsgruppen f?r bolaget.Den 30 juni meddelades att Maria Ekdahl har utsetts till ny CFO med tilltr?de 2022-09-19, eftersom Michael Owens beslutat att g? i pension.

V?sentliga h?ndelser under rapportperioden (jan-jun)

Den 10 januari meddelades att patentverket i Australien utf?rdat ett godk?nnande f?r patentet: “A method of activating lactic acid bacteria”.Den 19 januari meddelades att The Connection Study forts?tter efter planerad s?kerhetsanalys av Data Monitoring Committee (DMC) utan att ha n?gra inv?ndningar. Samtidigt genomf?rdes ?ven en futilitetsanalys. Baserat p? rekommendationerna fr?n DMC och futilitetsresultatet, forts?tter IBT rekryteringen till studien som planerat.

V?sentliga h?ndelser efter rapportperioden

Det har inte intr?ffat n?gra v?sentliga h?ndelser efter rapportperioden.

Utvalda finansiella data i sammandrag

tkr20222021202220212021Apr-junApr-junJan-junJan-junJan-decNettooms?ttning?vriga int?kter3139494R?relseresultat1 758-29 164-17 305-28 712-44 578Resultat efter skatt1 648-29 165-17 553-28 714-44 991Balansomslutning400 007429 414400 007429 414408 478Periodens kassafl?de-28 182-10 816-39 007-20 609-55 532Periodens kassafl?de per aktie (SEK)-2,51-0,96-3,47-1,84-4,95Likvida medel373 976409 066373 976409 066386 752Resultat per aktie f?re och efter utsp?dning (SEK)0,15-2,60-1,56-2,56-4,01Eget kapital per aktie (SEK)33,8136,6633,8136,6635,21Soliditet 95%96%95%98%97%

IBT i korthet

Infant Bacterial Therapeutics AB (“IBT”) ?r ett publikt bolag med s?te i Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas sedan den 10 september 2018 pa? Nasdaq Stockholm, Small Cap (IBT B).

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) ?r ett l?kemedelsf?retag med en produkt i klinisk utvecklingsfas III, vars vision ?r att utveckla l?kemedel som p?verkar sp?dbarns mikrobiom och d?rigenom kunna f?rebygga eller behandla s?llsynta sjukdomar som drabbar sp?dbarn.

IBT ?r f?r n?rvarande inriktat p? att utveckla l?kemedelskandidaten IBP-9414. Ambitionen med IBP-9414 ?r att bli v?rldens f?rsta godk?nda probiotiska l?kemedel med m?ls?ttning att f?rhindra livshotande sp?dbarnssjukdomar inklusive NEC och sepsis genom att fr?mja en sund mag- och tarmutveckling hos f?r tidigt f?dda barn. IBP-9414 inneh?ller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket ?r en human bakteriestam som ?terfinns naturligt i br?stmj?lk. I portf?ljen finns ?ven ett ytterligare projekt, IBP-1016, f?r behandling av gastroschisis, en allvarlig och s?llsynt sjukdom som drabbar sp?dbarn. Genom utvecklingen av dessa l?kemedel har IBT m?jlighet att tillfredsst?lla medicinska behov d?r det idag inte finns n?gra tillg?ngliga behandlingar.

Kontaktperson

Staffan Stro?mberg, VD

Kontaktuppgifter

Infant Bacterial Therapeutics AB (Org. Nr. 556873-8586)Bryggargatan 10111 21 Stockholm, Sverige Telefon: +46 76 621 09 18

info@ibtherapeutics.comwww.ibtherapeutics.com

Offentligg?rande

Rapporten l?mnades f?r offentligg?rande genom VDs f?rsorg kl. 08.00 den 25 augusti 2022.

Bilagor

PR IBTQ22022 SWE

IBTQ22022SWE
Print Friendly, PDF & Email
Spread the word

Reader Interactions

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Generated by Feedzy
%d bloggers like this: