• Loading stock data…

Bavarian Nordic A/S – Indkaldelse til ordinaer generalforsamling

Last Updated on March 14, 2022 by GlobeNewsWire

KOBENHAVN, Danmark, 14. marts 2022 – I overensstemmelse med vedtaegternes ?? 10-14 indkaldes herved til ordinaer generalforsamling i Bavarian Nordic A/S:

Tirsdag den 5. april 2022 kl. 16.00

hos Comwell Borupgaard, Norrevej 80, 3070 Snekkersten, Danmark, med folgende dagsorden:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forlobne ar.Forelaeggelse af arsrapport til godkendelse.Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller daekning af underskud i henhold til den godkendte arsrapport.Fremlaeggelse af samt vejledende afstemning om vederlagsrapporten.Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.Valg af medlemmer til bestyrelsen.Valg af revision.Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionaerer.

Bestyrelsen har fremsat folgende forslag:

Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen i en ny ? 5a i vedtaegterne, saledes at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil den 30. juni 2023 at forhoje selskabets aktiekapital med indtil i alt nominelt kr. 70.468.390 svarende til 10% af selskabets aktiekapital.Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen i en ny ? 5c i vedtaegterne, saledes at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 31. december 2023 at udstede tegningsoptioner (warrants), der giver ret til tegning af aktier af indtil i alt nominelt kr. 14.000.000 og at medtage i bemyndigelsen, at antallet af aktier kan blive hojere eller lavere pa grund af efterfolgende reguleringer af tegningsoptionerne i henhold til de reguleringsbestemmelser, der fastlaegges af bestyrelsen ved udstedelsen af tegningsoptionerne. Warrants kan kun udstedes til selskabets direktion eller ansatte i selskabet eller dettes datterselskaber.Forslag om aendring af vederlagspolitikken. Forslag om godkendelse af honorar til bestyrelsen og bestyrelsesudvalg for det igangvaerende regnskabsar.Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at erhverve egne aktier.

Uddybning af udvalgte dagsordenspunkter:

Ad dagsordenens punkt 4) Fremlaeggelse af samt vejledende afstemning om vederlagsrapporten
Bestyrelsen foreslar, at vederlagsrapporten for 2021 godkendes.

Ad dagsordenens punkt 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslar genvalg af Gerard van Odijk, Anders Gersel Pedersen, Peter Kurstein, Frank Verwiel, Elizabeth McKee Anderson og Anne Louise Eberhard.

Erik G. Hansen har oplyst bestyrelsen om, at han ikke onsker at genopstille.

Om bestyrelsens medlemmer oplyses folgende:

Gerard van Odijk, M.D., formand
Medlem af bestyrelsen siden 2008 og formand siden 2014. Ikke uafhaengig. Formand for nominerings- og vederlagsudvalget siden 2015 og medlem af videnskabs-, teknologi- og investeringsudvalget siden 2020. Nuvaerende periode udlober i 2022. Dr. van Odijk er hollandsk statsborger, og fodt i 1957.

Uafhaengig radgiver for farmaceutiske virksomheder og tidligere administrerende direktor i Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Stillinger: Formand for bestyrelsen i Hubrecht Organoid Technology. Medlem af bestyrelsen i Centre for Human Drug Research.

Saerlige kompetencer: Medicinske kompetencer og stor ledelseserfaring fra internationale borsnoterede og privatejede selskaber inden for den internationale sundhedsplejeindustri.

Anders Gersel Pedersen, M.D., Ph.D.
Medlem af bestyrelsen siden 2010 og naestformand siden 2014. Ikke uafhaengig. Medlem af nominerings- og vederlagsudvalget samt videnskabs-, teknologi- og investeringsudvalget siden 2020. Nuvaerende periode udlober i 2022. Dr. Pedersen, er dansk statsborger, og fodt i 1951.

Tidligere koncerndirektor med ansvar for forskning og udvikling i H. Lundbeck A/S.

Nuvaerende stillinger: Medlem af bestyrelsen i Genmab A/S, Hansa Biopharma AB, Bond Avillion 2, et datterselskab af Avillion LLP. Formand for bestyrelsen i Aelis Farma.

Dr. Pedersen er ogsa direktor i sit private holdingselskab Gerselconsult ApS.

Saerlige kompetencer: Videnskabelig viden og omfattende produktudviklingserfaring indenfor neurovidenskab og onkologi. Indgaende ledelses- og bestyrelseserfaring fra borsnoterede, internationale laegemiddel- og biotekselskaber.

Peter Kurstein, MBA
Medlem af bestyrelsen siden 2012. Uafhaengig. Medlem af nominerings- og vederlagsudvalget siden 2015 og finans-, risiko- og revisionsudvalget siden 2020. Nuvaerende periode udlober i 2022. Peter Kurstein er dansk statsborger, og fodt i 1956.

Tidligere formand for bestyrelsen og administrerende direktor i Radiometer Medical ApS.

Nuvaerende stillinger: Formand for bestyrelsen i Ferrosan Medical Devices Holding A/S. Naestformand for bestyrelsen i FOSS A/S, Experimentarium og American Chamber of Commerce Denmark. Bestyrelsesmedlem i N. FOSS & Co. A/S og Den Erhvervsdrivende Fond Gl. Strand, Dansk BorneAstma Center og Art Agenda 2030. Han er desuden medlem af direktionen i Mijamax ApS.

Saerlige kompetencer: Omfattende ledelses- og bestyrelseserfaring fra borsnoterede selskaber i den internationale sundhedsplejeindustri.

Frank Verwiel, M.D., MBA
Medlem af bestyrelsen siden 2016. Uafhaengig. Medlem af finans-, risiko- og revisionsudvalget siden 2016 og nominerings- og vederlagsudvalget siden 2020. Nuvaerende periode udlober i 2022. Frank Verwiel er hollandsk statsborger og bosiddende i USA, fodt i 1962.

Tidligere administrerende direktor i Aptalis Pharma, Inc.

Nuvaerende stillinger: Formand for bestyrelsen i ObsEva SA og i Intellia Therapeutics, Inc.

Saerlige kompetencer: Omfattende strategisk, operationel og international erfaring inden for laegemiddelindustrien.

Elizabeth McKee Anderson, MBA
Medlem af bestyrelsen siden 2017. Uafhaengig. Formand for videnskabs-, teknologi- og investeringsudvalget siden 2020. Nuvaerende periode udlober i 2022. Elizabeth Anderson er amerikansk statsborger, og fodt i 1957.

Tidligere global vicedirektor, Global Strategic Marketing and Market Access, for infektionssygdomme og vacciner i Johnson&Johnson. Tidligere medlem af Huntsworth plc. og Context Therapeutics LLC.

Nuvaerende stillinger: Medlem af bestyrelsen i Revolution Medicines, Inc., BioMarin Pharmaceutical, Inc., Insmed, Inc.. og Aro Biotherapeutics Company samt medlem af radgivningskomiteen i NAXION, Inc., medlem af bestyrelsen i The Wistar Institut samt direktor for PureSight Advisory, LLC.

Saerlige kompetencer: Omfattende strategisk, operationel og international erfaring inden for laegemiddelindustrien.

Anne Louise Eberhard, cand.jur. og BSc i informatik og okonomistyring
Medlem af bestyrelsen siden 2019. Uafhaengig. Formand for finans-, risiko- og revisionsudvalget siden 2020. Nuvaerende periode udlober i 2022. Anne Louise Eberhard er dansk statsborger, og fodt i 1963.

Tidligere Senior Executive Vice President og Global Head of Corporate & Institutional Banking i Danske Bank A/S, og Chief Commercial Officer i Intrum AB.

Nuvaerende stillinger: Bestyrelsesmedlem i FLSmidth & Co. A/S og dets datterselskab FLSmidth A/S, Topdanmark A/S og dets datterselskab Topdanmark Forsikring A/S, Knud Hojgaards Fond og 2 af dets 3 datterselskaber og VL 52 ApS og Oterra A/S, dets holdingselskab Spring Topco ApS, og 3 andre koncernselskaber. Formand for bestyrelsen i Moneyflow Group A/S og dets datterselskab Moneyflow 1 A/S. Naestformand for bestyrelsen i Finansiel Stabilitet SOV. CEO i EA Advice ApS. Fakultetsmedlem af Copenhagen Business School, Board Educations.

Saerlige kompetencer: Omfattende erfaring med finansiering, risikostyring og ESG, samt bestyrelseserfaring fra borsnoterede selskaber.

Ad dagsordenens punkt 7) Valg af revision
Bestyrelsen foreslar, at Deloitte genvaelges som selskabets revisor. Bestyrelsens forslag er fremsat i overensstemmelse med finans-, risiko- og revisionsudvalgets indstilling herom. Udvalget er ikke blevet pavirket af tredjeparter og har ikke vaeret underlagt nogen aftale med tredjemand, der begraenser generalforsamlingens valg af revision eller revisionsfirma.

Ad dagsordenens punkt 8a) Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen i en ny ? 5a til at forhoje aktiekapitalen
Bestyrelsen foreslar, at der indsaettes en ny ? 5a i vedtaegterne til bemyndigelse af bestyrelsen til i perioden indtil 30. juni 2023 at forhoje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. 70.468.390 svarende til 10% af selskabets aktiekapital. Forslaget indebaerer, at vedtaegternes ? 5a lyder som folger:

“Stk. 1
Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 30. juni 2023 at forhoje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. 70.468.390 (7.046.839 stk. aktier a kr. 10) ved tegning af nye aktier. De hidtidige aktionaerer skal have fortegningsret til tegning af det belob, hvormed aktiekapitalen forhojes, forholdsmaessigt efter deres aktiebesiddelse. Forhojelsen af aktiekapitalen skal ske ved kontant indbetaling til en tegningskurs, der kan vaere lavere end aktiernes vaerdi.

Vilkarene for aktietegningen fastsaettes i ovrigt af bestyrelsen.

De nye aktier skal vaere omsaetningspapirer og udstedes pa navn samt noteres pa navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gaelde indskraenkninger i de nye aktiers omsaettelighed, og ingen aktionaer skal vaere forpligtet til at lade sine aktier indlose helt eller delvist. Aktierne baerer udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsaettes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsar, der folger efter kapitalforhojelsen.

Stk. 2
Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 30. juni 2023 at forhoje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. 70.468.390 (7.046.839 stk. aktier a kr. 10) ved tegning af nye aktier. De hidtidige aktionaerer skal ikke have fortegningsret til tegning af det belob, hvormed aktiekapitalen forhojes.

Forhojelsen af aktiekapitalen kan ske savel ved kontant indbetaling som pa anden made, herunder ved konvertering af gaeld eller som vederlag for indskud af andre vaerdier end kontanter. Forhojelsen skal i alle tilfaelde ske til en kurs, der ikke er lavere end markedskurs.

Vilkarene for aktietegningen fastsaettes i ovrigt af bestyrelsen.

De nye aktier skal vaere omsaetningspapirer og udstedes pa navn samt skal noteres pa navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gaelde indskraenkninger i de nye aktiers omsaettelighed, og ingen aktionaer skal vaere forpligtet til at lade sine aktier indlose helt eller delvist. Aktierne baerer udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsaettes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsar, der folger efter kapitalforhojelsen.

Stk. 3
Ved udnyttelse af bemyndigelserne i ?? 5a, stk. 1, og 5a, stk. 2, kan bestyrelsen samlet set forhoje selskabets aktiekapital med maksimalt nominelt kr. 70.468.390 (7.046.839 stk. aktier a kr. 10).”

Ad dagsordenens punkt 8b) Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen i en ny ? 5c til at udstede tegningsoptioner (warrants)
Bestyrelsen foreslar at bemyndige bestyrelsen i vedtaegternes ? 5c til i perioden indtil 31. december 2023 ad en eller flere omgange at udstede tegningsoptioner (warrants), der giver ret til tegning af aktier indtil i alt nominelt kr. 14.000.000. Bestyrelsen foreslar ogsa, at bestyrelsen bemyndiges til at genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne og ikke-udnyttede tegningsoptioner inden for denne bemyndigelses vilkar og tidsmaessige begraensninger. Forslaget indebaerer, at bestyrelsen bemyndiges til at traeffe beslutning om den tilhorende kapitalforhojelse som folge af udstedelse af tegningsoptionerne indtil den 1. april 2027. Vedtaegternes ? 5c aendres i konsekvens heraf til folgende:

“Selskabet kan i perioden indtil 31. december 2023 efter bestyrelsens beslutning ad en eller flere gange udstede tegningsoptioner (warrants) til selskabets direktion, ansatte i selskabet eller i dettes datterselskaber til tegning af indtil i alt nominelt kr. 14.000.000 (1.400.000 stk. aktier a kr. 10), dog kan antallet af aktier blive hojere eller lavere pa grund af efterfolgende reguleringer af tegningsoptionerne i henhold til de reguleringsbestemmelser, der fastlaegges af bestyrelsen ved udstedelsen af tegningsoptionerne. Tegningsoptionerne kan udnyttes ved kontant indbetaling til en kurs og pa vilkar fastsat af selskabets bestyrelse. Enhver tildeling, der omfatter selskabets direktion, skal ske i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik. Der kan ikke udstedes warrants til medlemmer af selskabets bestyrelse (undtaget medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer (hvis sadanne er valgt), der modtager warrants i deres egenskab af ansatte i selskabet eller dettes datterselskaber).

Indehaverne af tegningsoptionerne skal have fortegningsret til de aktier, der tegnes pa grundlag af de udstedte tegningsoptioner, saledes at fortegningsret til tegningsoptioner og nye aktier for selskabets eksisterende aktionaerer fraviges.

Som en konsekvens af udnyttelse af tildelte tegningsoptioner bemyndiges bestyrelsen i perioden indtil 1. april 2027 til at forhoje aktiekapitalen ved bestyrelsens bestemmelse ad en eller flere omgange med i alt nominelt kr. 14.000.000 (1.400.000 stk. aktier a kr. 10), ved kontant indbetaling til en kurs og pa ovrige vilkar fastsat af selskabets bestyrelse og uden fortegningsret for eksisterende aktionaerer, dog kan antallet af aktier blive hojere eller lavere pa grund af efterfolgende reguleringer af tegningsoptionerne i henhold til de reguleringsbestemmelser, der fastlaegges af bestyrelsen ved udstedelsen af tegningsoptionerne.

De nye aktier, som matte blive tegnet pa baggrund af ovennaevnte tegningsoptioner, skal have samme rettigheder som de hidtidige aktier efter vedtaegterne, herunder saledes at de nye aktier skal vaere omsaetningspapirer og udstedes pa navn samt noteres pa navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gaelde indskraenkninger i de nye aktiers omsaettelighed, og ingen aktionaer skal vaere forpligtet til at lade sine aktier indlose helt eller delvist. De nye aktier skal fra tegningstidspunktet baere ret til udbytte.

Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gaeldende regler genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede tegningsoptioner, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkar og tidsmaessige begraensninger, der fremgar af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstas adgang for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtraede i en allerede bestaende aftale om tegningsoptioner. Ved genudstedelse forstas bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye tegningsoptioner, hvis allerede udstedte tegningsoptioner er bortfaldet.”

Ad dagsordenens punkt 8c) Forslag om aendring af vederlagspolitikken

Bestyrelsen foreslar at vederlagspolitikken aendres som folger:

Det foreslas i afsnit 2.2.3.1 at udnyttelse af warrants til direktionen er betinget af opfyldelse af KPI’er. Det er endvidere en betingelse, at warrants udstedes med en udnyttelseskurs, der svarer til markedskursen pa tildelingstidspunktet. Det praeciseres endvidere, at “saerlige tilfaelde” ogsa omfatter, at der kan tildeles warrants til medlemmer af direktionen, med henblik pa fortsat ansaettelse. Derudover er tildelingen af warrants i et givent ar til medlemmer af direktionen tilfojet et maksimum (cap), saledes at den samlede vaerdi af de aktier, der kan tegnes ved udnyttelse af disse tildelte warrants fradraget den pris, der betales ved tegningen af aktierne (nettovaerdien), ikke pa tidspunktet for udnyttelsen af disse tildelte warrants overstiger et belob svarende til DKK 50 millioner for selskabets CEO og DKK 30 millioner for selskabets CFO. For medlemmer af selskabets direktion, der ikke er en del af den registrerede direktion, gaelder et maksimum (cap) pa hojst DKK 30 millioner. Safremt nettovaerdien overstiger maksimum (cap), skal antallet af warrants der kan udnyttes reduceres, saledes at nettovaerdien af sadanne tildelinger ikke overstiger maksimum.

Det foreslas i afsnit 2.2.3.2 at medtage muligheden for i saerlige tilfaelde at tildele Restricted Stock Units og Matching Shares til direktionen, f.eks. i forbindelse med fortsat ansaettelse eller sign-on bonus. Denne aendring vil gore det muligt for bestyrelsen at tildele Restricted Stock Units til administrerende direktor Paul Chaplin som en del af den fastholdelsesordning, der blev annonceret den 12. november 2021 i selskabets delarsresultat for 3. kvartal 2021.

I afsnit 3.1 er det praeciseret, at udbetaling af vederlag i opsigelsesperioden og fratraedelsesgodtgorelse ikke kan overstige et belob svarende til 2 ars vederlag inkl. alle vederlagsdele.

Vederlagspolitikken med alle de foreslaede aendringer ovenfor, kan downloades fra www.bavarian-nordic.com/agm.

Ad dagsordenens punkt 8d) Godkendelse af forslag til honorar til bestyrelsen og bestyrelsesudvalg for det igangvaerende regnskabsar
Bestyrelsen foreslar, at det arlige grundhonorar til bestyrelsen for regnskabsaret 2022 uaendret fastsaettes som folger; (i) det arlige grundhonorar for bestyrelsesmedlemmer udgor kr. 300.000; (ii) formanden oppebaerer to og en halv gange grundhonoraret (kr. 750.000); og (iii) naestformanden oppebaerer halvandet grundhonorar (kr. 450.000).

I tillaeg til grundhonorar til bestyrelsen, foreslar bestyrelsen, at bestyrelsen som en del af honoraret modtager et antal aktier i form af Restricted Stock Units med en vaerdi svarende til 50% af grundhonoraret pa kr. 300.000 (for formanden dog svarende til 50% af to og en halv gange grundhonoraret og for naestformanden svarende til 50% af halvandet grundhonorar) i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik.

Bestyrelsen foreslar endvidere, at medlemmer af selskabets 3 bestyrelsesudvalg oppebaerer et yderligere arligt komitehonorar pa kr. 100.000 pr. komite. Formaendene for bestyrelsesudvalgene oppebaerer dog dobbelt komitehonorar (kr. 200.000). Bestyrelsen har nedsat et revisions- og risikoudvalg, et nominerings- og vederlagsudvalg og et videnskabs-, teknologi- og investeringsudvalg.

Bestyrelsen foreslar yderligere, at hvert bestyrelsesmedlem oppebaerer (i) et modehonorar pa kr. 5.000 for hvert bestyrelses- og/eller udvalgsmode, dog saledes at modehonoraret ikke kan overstige kr. 5.000 per dag eller (ii) for bestyrelsesmedlemmer, der rejser oversoisk for at deltage, et oversoisk rejsetillaeg pa USD 5.000. Herudover afholder selskabet bestyrelsesmedlemmers hermed forbundne rejseomkostninger, samt eventuelle sociale omkostninger forbundet med bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar (f.eks. lovpligtige bidrag til social sikring i udlandet).

Ad dagsordenens punkt 8e) Bemyndigelse af bestyrelsen til at erhverve egne aktier
Bestyrelsen foreslar, at bestyrelsen bemyndiges til pa vegne af selskabet at erhverve egne aktier i selskabet.

Der stilles derfor forslag om, at folgende bemyndigelse gives til selskabets bestyrelse i overensstemmelse med selskabslovens ? 198:

“Generalforsamlingen bemyndiger herved bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier under iagttagelse af selskabslovens ? 198. Der kan maksimalt erhverves egne aktier for en samlet palydende vaerdi af i alt 10 % af selskabets til enhver tid vaerende aktiekapital. Vederlaget i forbindelse med kob af egne aktier ma ikke afvige med mere end 10 % fra kursen pa selskabets aktier pa Nasdaq Copenhagen pa tidspunktet for erhvervelsen. Naervaerende bemyndigelse gives til selskabets bestyrelse i perioden indtil 31. december 2023.”

* * * * * * * *

Majoritetskrav
Til vedtagelse af forslagene fremsat under dagsordenens punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8c, 8d og 8e, kraeves simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af forslagene fremsat under dagsordenens punkt 8a og 8b, kraeves saerlig majoritet, jf. selskabslovens ? 106 og selskabets vedtaegter ? 16. Vedtagelse kan herefter kun ske, safremt forslagene hver isaer vedtages af mindst 2/3 savel af de afgivne stemmer som af den pa generalforsamlingen repraesenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Deltagelse, adgangskort og stemmerettigheder
Aktionaerer, der onsker at deltage i den ordinaere generalforsamling, skal bestille adgangskort ikke senere end 1. april 2022, kl. 23:59, i overensstemmelse med ? 11 i selskabets vedtaegter. Der gores opmaerksom pa, at deltagelse kraever bestilling af et adgangskort for den ordinaere generalforsamling.

Adgangskort udleveres til aktionaerer, der har ret til at deltage og stemme pa generalforsamlingen. Enhver som er noteret som aktionaer i ejerbogen pa registreringsdatoen, tirsdag, 29. marts 2022, er berettiget til at mode og stemme pa generalforsamlingen eller som inden denne dato har fremsat begaering herom.

Adgangskort kan bestilles elektronisk fra www.bavarian-nordic.com/agm via Aktionaerportalen eller ved at downloade og udskrive bestillingsformularen, som er tilgaengelig pa selskabets hjemmeside. Et behorigt udfyldt anmodningsskema kan ogsa indsendes til Bavarian Nordic A/S’ aktionaerregister hos Computershare A/S, e-mail: gf@computershare.dk eller med almindelig post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D 1 sal, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark. Anmodning om deltagelse kan ogsa indgives til Computershare A/S pa telefon: +45 45 46 09 97.

Adgangskort sendes til den e-mailadresse, der er angivet i aktionaerportalen ved tilmelding. Adgangskortet skal fremvises pa generalforsamlingen enten elektronisk pa smartphone/tablet eller printet.

Aktionaerer der har bestilt adgangskort uden at angive deres e-mailadresse, kan afhente adgangskortet ved indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af ID (f.eks. pas eller korekort).

Stemmesedler til afstemning pa generalforsamlingen udleveres ved indgangen.

Afgivelse af fuldmagt
Aktionaerer kan afgive stemme ved fuldmagt. En fuldmagt til selskabets bestyrelse kan alene gives til en bestemt generalforsamling med en pa forhand kendt dagsorden. Underretning af selskabet om udpegning af en fuldmaegtig kan ske elektronisk pa www.bavarian-nordic.com/agm eller via fuldmagtsblanket, der downloades pa selskabets hjemmeside. Blanketten indsendes som beskrevet ovenfor, og skal vaere selskabet i haende senest den 1. april 2022 kl. 23:59. Fuldmaegtigen kan endvidere afgive skriftlig og dateret fuldmagt pa generalforsamlingen.

Afgivelse af brevstemme
Afgivelse af stemmer kan ligeledes ske ved brevstemme. Brevstemmer kan afgives elektronisk pa www.bavarian-nordic.com/agm eller via brevstemmeblanket, der downloades pa selskabets hjemmeside, udfyldes og indsendes pa samme made som ved afgivelse af fuldmagt, som beskrevet ovenfor. Brevstemmer skal vaere selskabet i haende senest fredag den 1. april 2022 kl. 23.59. Har selskabet modtaget brevstemmen, kan brevstemmen ikke tilbagekaldes.

Skriftlige sporgsmal
Aktionaerer kan skriftligt stille sporgsmal til dagsordenen, dokumenter til brug for generalforsamlingen eller selskabets stilling i ovrigt. Sporgsmal kan fremsendes pr. post eller pr. mail til info@bavarian-nordic.com. Fremsendte sporgsmal vil blive besvaret pa generalforsamlingen.

Sprog
Repraesentanter for selskabet vil holde deres indlaeg pa engelsk. Aktionaererne kan vaelge at kommunikere pa dansk eller engelsk. Der vil under generalforsamlingen vaere mulighed for simultantolkning fra engelsk til dansk og fra dansk til engelsk.

Webcast
Generalforsamlingen transmitteres til aktionaererne via webcast pa aktionaerportalen, www.bavarian-nordic.com/agm. Aktionaerer der onsker at deltage i generalforsamlingen via webcast behover ikke at bestille adgangskort.

Information pa selskabets hjemmeside
Folgende dokumenter og oplysninger vil i perioden fra og med den 14. marts til og med d. 5. april 2022 vaere tilgaengelige pa selskabets hjemmeside www.bavarian-nordic.com/agm: (1) Indkaldelsen til generalforsamlingen, (2) oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder pa datoen for indkaldelsen, (3) de dokumenter, der skal fremlaegges pa generalforsamlingen, herunder arsrapporten for 2021 indeholdende det reviderede arsregnskab og koncernregnskab mv., (4) dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstaendige forslag og (5) formularer til brug for stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt.

Aktiekapital
Selskabets aktiekapital udgor nominelt kr. 704.683.930 fordelt pa aktier a kr. 1 og multipla heraf. Hvert aktiebelob pa nominelt kr. 10 giver en stemme.

Persondata
I forbindelse med generalforsamlingen indsamler, behandler og opbevarer selskabet visse personoplysninger. I den forbindelse henvises til selskabets privatlivspolitik, som er tilgaengelig pa selskabets hjemmeside www.bavarian-nordic.com.

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret pa udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt forende inden for koppevacciner, og er mangearig leverandor til den amerikanske regering af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, ogsa til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt som koppevaccine i Europa og Canada. Vores kommercielle produktportefolje bestar endvidere af markedsledende vacciner mod rabies og flatbaren hjernebetaendelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN(R), har vi udviklet en bred portefolje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigore immunsystemets egne kraefter. Blandt andet har vi udviklet en ebolavaccine, der er licenseret til Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Vi er desuden engageret i udviklingen af en naestegenerations COVID-19 vaccine. For yderligere information besog www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medfore, at faktiske resultater afviger vaesentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennaevnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrorende vores planer, mal, fremtidige begivenheder, praestation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhaeng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklaering. Vi patager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden saledes, at disse afspejler efterfolgende begivenheder eller omstaendigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt
Rolf Sass Sorensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 05 / 2022

Vedhaeftet fil

2022-05-da
Print Friendly, PDF & Email
Spread the word

Reader Interactions

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Generated by Feedzy
%d bloggers like this: