• Loading stock data…

Bavarian Nordic offentliggor arsrapport for 2021

Last Updated on March 4, 2022 by GlobeNewsWire

KOBENHAVN, Danmark, 4. marts 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag arsrapporten for 2021. Herunder er et resume af de finansielle resultater for aret samt finansielle forventninger til 2022. De finansielle resultater var i overensstemmelse med eller bedre end de seneste forventninger, der blev udsendt den 6. december 2021. Den fuldstaendige rapport er vedhaeftet som pdf-fil og kan desuden findes pa selskabets hjemmeside www.bavarian-nordic.com.

Staerkt fremskridt inden for de strategiske malsaetninger – og et ar forude med vaesentlige investeringer til at sikre fremtidig vaekst!
Administrerende direktor i Bavarian Nordic, Paul Chaplin, udtaler: “2021 var atter et begivenhedsrigt ar, hvor COVID-19 fortsatte med at saette praeg pa vores samfund og pa vores forretning. Markederne for Rabipur/RabAvert og Encepur forblev pavirkede af den lave rejseaktivitet, samt den begraensede adgang til praktiserende laeger i noglemarkeder. Vores ebola- og koppevaccineforretning var derimod modstandsdygtig overfor de udfordringer, som pandemien har medfort, og bidrog til at vi kunne indfri vores finansielle forventninger til aret. Vi har fortsat arbejdet med at udvide vores produktionsapparat med henblik pa den forestaende overforsel af Rabipur/RabAvert og Encepur til vores egen produktionslinje, samtidig med at vi muliggor fremtidig produktion af flere produkter, der skal bidrage til at opfylde vores vision om at blive en af verdens storste rendyrkede vaccinevirksomheder. De markante fremskridt, vi har gjort med RSV og COVID-19 programmerne i lobet af 2021, muliggor at vi kan viderefore programmerne i fase 3 i 2022 med potentiale til at na markedet indenfor fa ar og gore en vaesentlig forskel for den globale sundhed. 2022 bliver saledes er ar med massive investeringer, men med midlerne, vi rejste gennem kapitalforhojelser i 2021 samt stotten fra den danske stat, har vi sikret os et solidt udgangspunkt til at gennemfore vores vaekststrategi. Med forventningen om at markederne vil begynde at bedre sig i 2022, og med to fase 3-forsog pa vej, ser vi frem mod endnu et spaendende ar for Bavarian Nordic.”

Begivenheder efter rapporteringsperioden

I januar offentliggjorde Bavarian Nordic udnaevnelsen af Russell Thirsk som ny EVP og Chief Operating Officer til at erstatte Henrik Birk, der har sogt nye udfordringer, med virkning fra april 2022. Russell Thirsk kommer fra GSK, hvor han har vaeret Head of Operations i GSK Vaccines i Belgien siden 2016. Denne stilling har han bestredet siden GSK’s opkob af vaccineforretningen fra Novartis, hvor han arbejdede i mere end to artier.I februar tildelte den amerikanske laegemiddelstyrelse (FDA) en Breakthrough Therapy Designation til selskabets vaccinekandidat, MVA-BN RSV, til forebyggelse af RS-virus i aeldre. En Breakthrough Therapy Designation har til formal at fremskynde udviklingen og den regulatoriske godkendelsesproces af laegemidler, der er beregnet til at behandle alvorlige sygdomme.I februar offentliggjorde Bavarian Nordic yderligere resultater fra et fase 2-forsog med COVID-19 vaccinekandidaten ABNCoV2, der udvikles som en universel boostervaccine. Resultaterne bekraeftede ABNCoV2’s evne til at booste neutraliserende antistoffer til niveauer som er blevet rapporteret som vaerende yderst effektive (>90%) mod SARS-CoV-21, bade ved anvendelse af vaccinen til primaer vaccination og som boostervaccine i personer, der tidligere er vaccinerede med mRNA- eller adenovirusbaserede vacciner. Om end bade en lav (50 ug) og en hoj (100 ug) dosis medforte hoje antistofniveauer, er det besluttet at anvende dosis pa 100 ug for at maksimere sandsynligheden for succes i fase 3-forsoget, der ventes pabegyndt i forste halvar 2022.

Finansielle resultater
Bavarian Nordics finansielle resultater i 2021 var i overensstemmelse med eller bedre end selskabets senest udmeldte forventninger, udsendt den 6. december 2021, som mere eller mindre afspejler den lave ende af det interval, de oprindelige forventninger var baseret pa.

DKK mio2021forventetrealiseretOmsaetning1.9001.898EBITDA7075Likvider ved arets udgang3.100*3.217**

* Likvider ved arets udgang omfatter bruttoprovenuet fra kapitalforhojelsen i december 2021, hvilket ogede forventningerne fra ca. DKK 1.400 mio. til ca. DKK 3.100 mio.
** Belante obligationer er fratrukket.

Omsaetningen for helaret var DKK 1.898 mio., bestaende af DKK 869 mio. fra det kombinerede salg af Rabipur/RabAvert og Encepur, DKK 769 mio. fra salg til den amerikanske regering, inklusive omsaetning fra JYNNEOS og kontraktarbejde, samt DKK 260 mio. fra salg af Mvabea (ebolavaccine) til Janssen.

Resultatet af primaer drift for afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) var DKK 75 mio. hvilket var en smule bedre end de seneste forventninger.

Likvider ved arets udgang udgjorde DKK 3.217 mio. og oversteg dermed de forventede DKK 3.100 mio.

For en detaljeret resultatgennemgang, se arsrapporten.

Forventninger til 2022

2022E (alle tal er cirkatal)DKK mio.Omsaetning1.100 – 1.400EBITDA(1.300) – (1.000)Likvider ved arets udgang1.000 – 1.200

De guidede intervaller afspejler usikkerheden vedrorende pavirkningen fra COVID-19 pa markederne for TBE og rabies i 2022. Midten af intervallet tager udgangspunkt i en delvis normalisering af TBE-markedet og det amerikanske rabiesmarked samt en langsommere normalisering af det europaeiske rabiesmarked.

Forventningerne rummer den tidligere udmeldte ordre pa koppevacciner fra de canadiske sundhedsmyndigheder pa DKK 203 mio. samt ca. DKK 100 mio. fra salg af koppevacciner til den amerikanske regering (BARDA). Der er kun medtaget allerede indgaede ordrer, og saledes er ingen nye ordrer fra den amerikanske regering inkluderet.

Grundet nedlukning af den eksisterende bulkproduktion indtil slutningen af august 2022 vil der vaeret begraenset kapacitet til produktion af MVA-baserede vacciner (kopper og ebola), hvorfor der ikke er indregnet omsaetning fra ebola i 2022. Nedlukningen er et planlagt trin i udvidelsen af fabrikken for at muliggore produktion af Rabipur/RabAvert og Encepur.

Forventningerne rummer begraenset omsaetning fra partneraftalerne med Valneva og Dynavax. Der indgar ikke potentielle indtaegter fra eventuelle RSV partneraftaler.

De samlede investeringer i forskning og udvikling forventes at udgore ca. DKK 1.950 mio., inklusive kapitaliserede omkostninger til ABNCoV2 pa DKK 700 mio. Ikke-kapitaliserede forsknings- og udviklingsomkostninger forventes at udgore ca. 1.250 mio., hvoraf RSV-programmet udgor ca. DKK 850 mio.

De finansielle forventninger er baseret pa valutakurser pa DKK 6,50 pr. USD 1 og DKK 7,45 pr. EUR 1.

Se arsrapporten for fuldstaendig beskrivelse af forudsaetningerne for forventningerne til 2022.

Webcast og telefonkonference
Selskabets ledelse afholder en telefonkonference i dag kl. 14.00 dansk tid for at praesentere arsregnskabet og besvare eventuelle sporgsmal. Det er muligt at hore en live eller aktiveret webcast af telefonkonferencen pa https://www.bavarian-nordic.com/investor/events.aspx?event=6387. For at stille sporgsmal, benyt venligst et af folgende telefonnumre og oplys deltagerkoden: 7599898. Danmark: +45 32 72 04 17, UK: +44 (0) 844 481 9752, USA: +1 646-741-3167.

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret pa udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt forende inden for koppevacciner, og er mangearig leverandor til den amerikanske regering af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, ogsa til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt som koppevaccine i Europa og Canada. Vores kommercielle produktportefolje bestar endvidere af markedsledende vacciner mod rabies og flatbaren hjernebetaendelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN(R), har vi udviklet en bred portefolje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigore immunsystemets egne kraefter. Blandt andet har vi udviklet en ebolavaccine, der er licenseret til Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Vi er desuden engageret i udviklingen af en naestegenerations COVID-19 vaccine. For yderligere information besog www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medfore, at faktiske resultater afviger vaesentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennaevnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrorende vores planer, mal, fremtidige begivenheder, praestation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhaeng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklaering. Vi patager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden saledes, at disse afspejler efterfolgende begivenheder eller omstaendigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt
Rolf Sass Sorensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 03 / 2022

1 P. B. Gilbert et al., Science 10.1126/science.abm3425 (2021)

Vedhaeftede filer
Print Friendly, PDF & Email
Spread the word

Reader Interactions

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Generated by Feedzy
%d bloggers like this: